Organisatie

De Federatie

De Federatie van samenwerkende kerkgenootschappen bestaat uit Goudse Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnige protestanten en directe leden.

De Federatie wil:

  • een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door bijbelverhalen;
  • kritisch omgaan met deze verhalen en de christelijke traditie, want zowel de bijbel als de tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context;
  • de ruimte bieden voor een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom ;
  • steeds weer zoeken naar de bron van het geloof;
  • het geloof in relatie brengen met de werkelijkheid waarin wij leven.
  • beschutting, veiligheid en bemoediging bieden;
  • open zijn naar de cultuur en gericht zijn op menselijkheid.

Zo wil onze gemeente gestalte krijgen als:

  • een ontmoetingsplaats van mensen, die elkaar op het geloof aanspreken;
  • een oefenplaats van ons persoonlijk en gezamenlijk geloof;
  • een vindplaats van God in de wereld waarin wij leven.

GROEPEN

Doopsgezinden

De Doopsgezinde Gemeente Gouda is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. De Doopsgezinden vormen een geloofsgemeenschap met wortels in de vroege 16e eeuw.

Het in de Bijbel verankerde inzicht dat mensen zelf tot geloof komen en daarom gedoopt willen worden is hun wezenskenmerk: niet ouders bepalen of hun kind gedoopt wordt, maar de mens zelf, wanneer eigen inzicht en geloof inhoud hebben gekregen. De gelovigendoop vormt nog steeds een belangrijk onderscheid met andere kerkgenootschappen. Maar daarnaast spelen het vredesgetuigenis, de geweldloze wijze van omgaan met conflicten, het niet afleggen van de eed, en de vrijheid van de menselijke wil, met daarbij horend de eigen verantwoordelijkheid voor eigen woord en daad, een rol van wezenlijke betekenis.

Remonstranten

De Remonstrants Gereformeerde Gemeente is aangesloten bij de Remonstrantse Broederschap. Deze zijn verdeeld over 47 kerkelijke gemeenten, waarvan één in Noord-Duitsland. Remonstranten vormen een open kerk die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van persoonlijk geloof. De individuele geloofsweg van mensen wordt gewaardeerd. De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht.

Vrijzinnige Protestanten

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda is aangesloten bij de VVP-Beweging voor eigentijds geloven. Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; kritisch want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en vrij omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid. Zij neemt haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland, terwijl het gesprek met anderen in alle openheid wordt gezocht.

Directe leden

De Federatie kent ook leden die niet aangesloten zijn bij één van de drie groeperingen. In de loop der jaren hebben diverse mensen voor kortere of langere tijd en ook blijvend belangstelling gekregen voor de kerkdiensten en andere activiteiten van de Federatie. Sinds 2013 kunnen ook zij lid worden van de Federatie.

Daarnaast kent de Federatie ook ‘vrienden’. Zij zijn geen lid, maar voelen zich wel aangesproken door de uitgangspunten en de activiteiten van de Federatie.
Vrienden van de Federatie kunnen aan alle activiteiten deelnemen en ook een beroep doen op de predikant. Ze kunnen alleen geen bestuurlijke taak op zich nemen.
Voor meer informatie over de verschillende vormen van betrokkenheid bij de Federatie kunt u contact opnemen met de predikant of met een van de bestuursleden.

ANBI en JAARVERSLAG