ANBI Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Gouda

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda
ANBI-Informatie

Algemene gegevens

Naam ANBI: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 804074598
Website adres: www.federatiegouda.nl /informatie-over-de-vrijzinnig-protestanten/
E-mail: riakroon@kpnmail.nl
Adres: Peperstraat 28
Postcode: 2801 RE
Plaats: Gouda
Postadres: Peperstraat 28
Postcode: 2801 RE
Plaats: Gouda

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda (VVP Gouda) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland en die participeert in de Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda, hierna te noemen “De Federatie”.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot deze vereniging behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de VVP Gouda.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de VVP Gouda bestaat statutair uit minimaal vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur heeft onder meer tot taak: het besturen van de vereniging, het financieel beheer van de vereniging, de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering minimaal een keer per jaar bijeen, brengt verslag uit over het verenigingsjaar en legt verantwoording af over zijn in dat jaar gevoerd bestuur. De algemene ledenvergadering keurt de rekening en verantwoording door het bestuur goed teneinde decharge te verstrekken aan het bestuur, na daartoe geadviseerd te zijn door de financiële adviescommissie bestaande uit tenminste twee personen.

Het bestuur van de VVP Gouda benoemt uit haar midden vertegenwoordigers die in het bestuur van de Federatie de vereniging vertegenwoordigen.

  1. Doelstelling/visie

De VVP Gouda heeft ten doel in het algemeen samenwerking te verkrijgen van hen die in de Protestantse Kerk Nederland of daarbuiten het vrijzinnig-protestantse element willen handhaven en versterken en in het bijzonder in Gouda en omgeving daartoe op te treden.

  1. Beleidsplan

Op de website van de landelijke Vereniging van de Vrijzinnige Protestanten staat het beleidsplan van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland.

Op de website van de Federatie Gouda staat het Beleidsplan 2014-2017 van de Federatie Gouda, dat mede door de VVP Gouda is opgesteld en wordt onderschreven.

  1. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag activiteiten  

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de vereniging. De taak van het bestuur is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de leden.
Het bestuur van de Federatie ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. De activiteiten, waarvan de meeste in het kader van de activiteiten van de Federatie Gouda staan, worden genoemd op de website www.federatiegouda.nl .

 Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht. De grootste post is de afdracht aan de Federatie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de meerjarenbegroting van de Federatie en de financiële mogelijkheden van de vereniging.

  1. Inkomsten en uitgaven

Bijgaande begroting 2016 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De afrekening 2015 en 2014 geeft de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in dit jaar weer.

De voorgenomen bestedingen zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het laatste verslagjaar.

Jaarlijks ontvangen de leden van de vereniging een brief waarin hen gevraagd wordt de contributie te betalen.

Uit de afdrachten van de kerkelijke gemeenten aan de Federatie verzorgt de Federatie de beloning en kostenvergoedingen van de predikant, gastpredikanten en de kerkmuzikant, de huur van de kerkruimte, thema-avonden, consumpties na de kerkdiensten en tijdens de thema-avonden, kerkelijke evenementen, etc.

Jaarlijks betaalt de vereniging aan het landelijk bureau van de VVP-Nederland een afdracht waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal leden in het boekjaar.

 

Begroting Rekening Rekening
2019 2018 2017
Baten
Contributie €       13.500 €        14.061 €      16.114
Donateurs €            – €            – €           130
Rente €            – €                  2 €                9
Overig
Totaal baten (a) €     13.500 €     14.063 €     16.253
Afdracht Federatie €      15.360 €        14.190 €      15.540
Landelijke VVP €          1.150 €          1.155 €        1.295
Bankkosten €            125 €             123 €             111
Diversen €              50 €              48 €            30
Totaal lasten (b) €    16.685 €      15.515 €    16.976
 
Resultaat (a-b) €      -3.185 €      – 1.452 €      – 723