ANBI Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda

REMONSTRANTS GEREFORMEERDE GEMEENTE GOUDA E.O.

ANBI-Informatie

Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda eo
Telefoonnummer (facultatief): 0182604240
RSIN/Fiscaal nummer: 824145318
KVK nummer: 75762538
Website adres: www.federatiegouda.nl /remonstranten
E-mail: a.p.oosterling@planet.nl
Adres: p/a ’t Kerkestuk 97
Postcode: 2811 BE
Plaats: Reeuwijk
Postadres: ’t Kerkestuk 97
Postcode: 2811 BE
Plaats: Reeuwijk

De Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda eo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap en die participeert in de Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda, hierna te noemen “Federatie Gouda”.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. De gemeente voldoet aan de bovengenoemde bepalingen. De gemeente acht zich in staat het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden en beschikt via de koepel van Federatie Gouda over een passende ruimte.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda e.o.

Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 (zes) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De Remonstrantse kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging naar de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden. Uit de leden en vrienden wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering een kascommissie benoemt die de jaarrekening van het lopende jaar moet beoordelen en tijdens de volgende jaarvergadering verslag moet uitbrengen over zijn controle.

De kerkenraadsleden benoemen uit hun midden vertegenwoordigers die in het bestuur van Federatie Gouda de Remonstrantse belangen behartigen en aan de kerkenraad rapporteren over beslissingen die door het bestuur van Federatie Gouda worden genomen of worden overwogen.

Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Op de website van de Federatie Gouda staat het Beleidsplan 2017 van de Federatie Gouda, welke mede door de Remonstrantse Gemeente Gouda is opgesteld en wordt onderschreven.

Beloningsbeleid

De predikant van de Federatie, gastpredikanten en organisten werken in opdracht van de Federatie.

De leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor het Remonstrantse deel van Federatie Gouda. Het bestuur van Federatie Gouda heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de federatie. Het bestuur van Federatie Gouda bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en beslist in alle zaken van bestuur en beheer. Het bestuur van Federatie Gouda ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn of haar taak kwijt en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. Alle activiteiten worden genoemd op de website www.federatiegouda.nl . De specifieke Remonstrantse activiteiten zijn te vinden op www.federatiegouda.nl/remonstranten.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. De grootste post, die de afdracht aan Federatie Gouda betreft, is conform de meerjarenbegroting van Federatie Gouda, die door alle in de federatie deelnemende kerkelijke gemeenten is gefiatteerd.

Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolommen Begroting 2019 en Rekening 2019 geeft voor het verslagjaar respectievelijk de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen en de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom Begroting 2020 laat voor het lopende boekjaar de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen zien.

Gedurende het boekjaar 2019 is één lid van de gemeente overleden en hebben twee leden/vrienden ons verlaten. Twee nieuwe vrienden zijn toegetreden. In totaal was er einde 2019 één lid/vriend minder dan aan het begin van het jaar. Één persoon heeft gemeld in 2020 lid/vriend te willen worden. Omdat de leden/vrienden gemiddeld een lagere kerkelijke bijdrage hebben betaald dan het jaar tevoren, is het jaar met een hoger verlies afgesloten dan geraamd. In 2019 wordt uit beschikbare fondsen en legaten dit Fonds weer aangevuld om acties te betalen die het werven van nieuwe leden en vrienden ten doel hebben. Er is weer een bedrag gestort in het Fonds Ledenwerving ter financiering van enkele activiteiten van de Federatie. In 2019 is uit beschikbare middelen een
fonds in het leven geroepen, waaruit kosten van het 400-jarig jubileum van de Remonstranten konden worden betaald. Het hoogtepunt was een succesvol verlopen reis naar Friedrichstadt, waarbij, samen met een groot aantal voornamelijk Remonstranten uit diverse steden in Nederland een bezoek werd gebracht aan de Remonstrantse gemeente in die stad. Per 2020 is het Suppletiefonds ingericht waaruit de bijdragen aan de Federatie worden betaald die één van de in de Federatie deelnemende gemeenten niet in staat is te betalen. Deze fondsen staan vermeld in de balans en maken feitelijk geen deel uit van de staat van baten en lasten.

Toelichting

Leden en vrienden van de gemeente betalen vrijwillig kerkelijke bijdragen. Jaarlijks ontvangen de leden en vrienden van de gemeente een brief waarin hun gevraagd wordt een bijdrage te storten. De in 2019 betaalde bijdragen waren gemiddeld lager dan in het vorig jaar.

Beschikbare fondsen en legaten worden alleen aangesproken ten behoeve van doelen die naar de mening van de kerkenraad voldoen aan de richtlijnen die door de schenkers aan donaties zijn gesteld. In 2019 is uit beschikbare fondsen een bedrag gestort in het Fonds Ledenwerving ter financiering van activiteiten van de Federatie, die ook toegankelijk waren voor buitenstaanders. Ook is een bedrag gestort in het Fonds Rem 400 jaar/Reis naar Friedrichstadt.

Behalve kerkelijke bijdragen, ontvangt de gemeente donaties van personen die niet zijn geregistreerd bij Federatie Gouda en/of de Remonstrantse Broederschap. Als tegenprestatie geeft de kerkenraad elke donateur een abonnement op het periodiek orgaan van de Federatie.

Uit de afdrachten van de kerkelijke gemeenten aan de Federatie verzorgt de Federatie de beloning en kostenvergoedingen van de predikant, gastpredikanten, de organisten, de sprekers op de gemeenteavonden, de diaconie,  de huur van de kerk, etc. Per 1 januari 2019 is de structuur van de afdrachten gewijzigd. Afgezien van een verhoging van afdracht per lid of vriend, participeert de gemeente in de dekking van het voorziene negatieve resultaat van de Federatie.

Jaarlijks betaalt de gemeente aan het landelijk bureau een afdracht waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal leden en vrienden aan het einde van het vorige boekjaar. Het tarief is in 2020 verhoogd.

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan de instelling Geloof en Samenleving (G&S) van de Remonstrantse Broederschap, die 2 % van de ontvangen kerkelijke bijdragen bedraagt.

Er is met het bestuur van Federatie Gouda afgesproken dat de Remonstrantse gemeente de bijdrage voor de P & O functionaris van het Landelijk Bureau betaalt.

De post porti, drukwerk betreft gemaakte kosten voor drukken en verzenden van stukken voor de jaarvergadering en betalingsverzoeken aan de leden en vrienden.

De post vergaderingen betreft gedeclareerde onkosten voor het bezoek aan vergaderingen buiten de gemeente of andere declareerbare onkosten.

De post tijdschriften e.d. betreft grotendeels aanschafkosten van de jaarlijks door het Landelijk Bureau uitgegeven adresboeken ten behoeve van de leden van het bestuur. In 2019 is alleen de aanschaf van een boekje over de geschiedenis van een naburige Remonstrantse gemeente uit deze post betaald.

Zoals hierboven vermeld, heeft de Kerkenraad besloten uit beschikbare fondsen in 2019 besloten bedragen te storten in het Fonds Ledenwerving en het nieuwe Fonds Rem 400 jaar/reis Friedrichstadt. Mede door een externe donatie kon de reis met een klein batig saldo worden afgesloten. In 2020 is het Suppletiefonds ingesteld, waaruit betalingen aan de Federatie worden gefinancierd, waartoe een mede-gemeente niet in staat is.

Uit de post diversen/onvoorzien worden bloemstukken en geschenkjes voor jubilarissen en nieuwe leden betaald

Begroting Rekening Begroting
2019 2019 2020
Baten
Kerkelijke bijdragen 19.440 18.999 19.000
Fondsen en legaten 1.730 1.775 1.345
Rente 50 24 25
Donateurs 300 316 300
Totaal baten (a) 21.520 21.114 21.170
Lasten
Afdracht Federatie 18.618 18.618 18.925
Quotum  Landelijk Bureau 1.845 1.845 2.050
P&O Functionaris Landelijk Bureau 750 750 750
Afdracht G&S (2% van kerkelijke bijdragen) 380 380 390
Abonnementen donateurs orgaan 90 90 90
Porti, drukwerk 80 106 110
Vergaderingen 20 20
Tijdschriften e.d. 50 13  50
Bankkosten 135 164 135
Ledenwerving  € 230  € 615  € 200
Rem 400 jaar/reis Friedrichstadt 1.500 1.160
Suppletiefonds 1.345
Diversen / Onvoorzien 200 189 200
Totaal lasten (b) 23.898 23.930 24.265
Resultaat (a-b) – 2.378 – 2.816 – 3.095