ANBI Federatie Gouda

Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda e.o. (Federatie Gouda)

ANBI-Informatie

A.    Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda e.o. (Federatie Gouda)
Telefoonnummer (facultatief): 0182502220
RSIN/Fiscaal nummer: 804440104
Website adres: www.federatiegouda.nl
E-mail: secretaris@federatiegouda.nl
Adres: p/a Lage Gouwe 134
Postcode: 2801 LK
Plaats: Gouda
Postadres: Lage gouwe 134
Postcode: 2801 LK
Plaats: Gouda

 

Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die ten doel heeft de leden en belangstellenden de gelegenheid te geven hun geloof en spiritualiteit te delen en te verdiepen. De basis die hieraan ten grondslag ligt is een ondogmatische en verdraagzame levenswijze geïnspireerd vanuit de bijbel, waarin we Gods opdracht herkennen. De Federatie is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, naar de artt. 26 en 27 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 2, artt. 26-29, statutair gevestigd te Gouda, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, onder nummer 40464546. Geregistreerde leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Gouda, van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda en van de Afdeling Vrijzinnige Protestanten te Gouda zijn krachtens de statuten lid van Federatie Gouda. Daarnaast staat het lidmaatschap open voor andere natuurlijke personen die de doelstelling onderschrijven.

De Federatie acht zich in staat het kerkelijk leven van de geloofsgemeenschap in stand te houden, en beschikt op basis van een langlopend huurcontract met de Evangelisch Lutherse Gemeente te Gouda over een passende ruimte. De statuten bevatten bepalingen omtrent onder meer het bestuur, de algemene ledenvergadering en  de  financiën.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat statutair uit minimaal vier en maximaal acht personen (thans: zeven personen).Het bestuur bestaat uit leden die aangewezen worden door:  de Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda, de Afdeling Vrijzinnige Protestanten te Gouda en de algemene ledenvergadering van de Federatie. Bovendien maakt de predikant deel uit van het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursfuncties worden in onderling overleg verdeeld.

Het bestuur heeft onder meer tot taak:  het besturen van de vereniging, het financieel beheer van de vereniging,  de begeleiding van de predikant, de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Federatie. De algemene  ledenvergadering  wordt  gevormd door de leden van de vereniging. Het bestuur  roept de algemene  ledenvergadering   minimaal  een keer per jaar bijeen,  brengt  verslag  uit over het verenigingsjaar en legt, onder overlegging  van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in dat jaar gevoerd bestuur. De algemene ledenvergadering keurt de rekening en verantwoording door het bestuur goed teneinde decharge te verstrekken aan het bestuur, na daartoe geadviseerd te zijn  door de financiële adviescommissie bestaande uit drie personen.

C. Doelstelling/visie

De Federatie heeft ten doel de leden en belangstellenden de gelegenheid te geven binnen en vanuit de geloofsgemeenschap hun geloof en spiritualiteit te delen en te verdiepen. Daartoe worden kerkdiensten gehouden en andere kerkelijke activiteiten tot uitvoering gebracht die dienstig zijn. De basis die hieraan ten grondslag ligt is een ondogmatische en verdraagzame levenswijze geïnspireerd vanuit de bijbel, waarin we Gods opdracht herkennen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan 2017 van de Federatie Gouda kunt u hier bekijken.

De Federatie Gouda oriënteert zich vanwege haar federatieve karakter mede op de beide landelijke kerkgenootschappen en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland.

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap is te vinden via deze link.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is te vinden via deze link.

Het beleidsplan de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland is te vinden via deze link.

E. Beloningsbeleid

De predikant van de Federatie, gastpredikanten en kerkmuzikanten werken in opdracht van de Federatie. De beloning van de predikant van de Federatie is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’ van de Remonstrantse Broederschap. Voor de beloning van de organisten volgt de Federatie de richtlijnen in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de Federatie. De taak van het bestuur is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. Het bestuur bepaalt het beleid en beslist in alle zaken van bestuur en beheer. Het bestuur van de Federatie ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn of haar taak kwijt en oefent toezicht uit op het beleid en de uitvoering van werkzaamheden van de diaconale en andere commissies en werkgroepen. Alle kerkdiensten en andere relevante activiteiten worden genoemd op deze website.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. De Federatie stelt naast een jaarlijkse begroting periodiek een meerjarenbegroting voor tien jaren op. De grootste uitgavenpost betreft de kosten van de predikantsplaats.

H. Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2019 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2019. De kolom Rekening 2019 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2020 staan vermeld in de kolom Begroting 2020.

Toelichting

Leden en vrienden van de Federatie betalen vrijwillige bijdragen waarvan het richtbedrag wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Jaarlijks ontvangen de leden en vrienden  een brief van de penningmeester waarin hun gevraagd wordt de bijdrage over te maken. De Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda en de Afdeling Vrijzinnige Protestanten te Gouda verplichten zich de bijdrage van de bij hen aangesloten leden te voldoen per kwartaal aan de Federatie. Subsidie in het exploitatietekort is de laatste jaren ontvangen van het Fonds van de Rem. Ger. Gemeente Gouda.

 

Begroting Rekening Begroting
2019 2019 2020
Baten in €
Opbrengsten uit bezittingen 20 5 5
Bijdragen gemeenteleden 63.503 63.152 67.547
Subsidies en overige bijdragen van derden 23.368 23.368 24.313
Overige baten 11.000 10.371 10.300
Totaal baten 97.891 96.896 102.165
Lasten in €
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 74.337 74.341 78.271
Bestedingen kerkdiensten catechese en gemeentewerk 8.015 6.677 7.950
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) 7.350 6.961 7.425
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organist e.d.) 1.300 1.264 1.290
Lasten beheer, adm. bankkosten en rente 4.190 4.081 4.100
Overige lasten 3.200 3.236 3.400
Totaal lasten 98.392 96.560 102.435
Resultaat (baten – lasten) €
– 501 336 – 270

 

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris van de predikant en viatica voor gastpredikanten.

Daarnaast worden de inkomsten besteed aan de huur van het kerkgebouw, de kosten van kerkdiensten, diaconale doeleinden, kosten van andere kerkelijke activiteiten als gemeenteavonden, en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals de beloning van de organist). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie, huishoudelijke uitgaven, en de kosten van publiciteit (kerkblad en website).