ANBI Doopsgezinde Gemeente Gouda

Doopsgezinde Gemeente Gouda

 

Naam ANBI: Doopsgezinde Gemeente Gouda
Telefoonnummer (facultatief): 0182618541
RSIN/Fiscaal nummer: 818932351
Website adres: https://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/
E-mail: e.de.bock@live.nl
Adres: Leenmanslag 67
Postcode: 2805 HT
Plaats: Gouda
Postadres: Leenmanslag 67
Postcode: 2805 HT
Plaats: Gouda

De Doopsgezinde Gemeente Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland en die participeert in de Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda, hierna te noemen “De Federatie”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt bestuurd op basis van een reglement dat door de Ledenvergadering is goedgekeurd. De gemeente acht zich in staat het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, en beschikt via de koepel van de Federatie over een passende ruimte.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Gouda.

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de gemeente ligt bij de kerkenraad. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de bezittingen van de gemeente. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering wordt geadviseerd door de kascommissie bestaande uit twee leden, niet zijnde leden van de kerkenraad.

Doelstelling/visie.

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
 4. door het in stand houden van een Seminarium
 5. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
 6. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
 7. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
 8. door het uitgeven van publicaties;
 9. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
 10. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Gouda onderschrijven we deze doelstelling en vullen aan dat we dit trachten te bereiken door: tracht deze doeleinden te bereiken door vooral in het kader van de activiteiten van de Federatie:

 • godsdienstoefeningen te houden en de doop op belijdenis te bedienen aan volwassenen;
 • bijeenkomsten, kringen, lezingen, cursussen en dergelijke te organiseren.
 • jeugd- en jongerenwerk te verzorgen, zoals catechisatie, kindernevendienst, kinder- c.q. Jongerenkring.
 • pastoraal en diaconaal werk te verzorgen.
 • aan te moedigen tot dienstbaarheid – in woord en daad – aan de ander.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link:Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Het beleidsplan van Federatie Gouda kunt u hier vinden. Dit beleidsplan is mede door de Doopsgezinde Gemeente Gouda is opgesteld en onderschreven.

Beloningsbeleid.
De predikant van de Federatie, gastpredikanten en kerkmuzikanten werken in opdracht van de Federatie. De beloning van de predikant van de Federatie is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’ van de Remonstrantse Broederschap. Voor de beloning van de overige medewerkers volgt de Federatie richtlijnen ontleend aan ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
De leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente en van alle overige belangen van de gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk, vooral in het kader van de activiteiten van de Federatie. Alle kerkdiensten en belangrijke activiteiten worden genoemd op de website: www.federatiegouda.nl.

Voorgenomen bestedingen.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2020 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen Rekening 2018 en Rekening 2019 geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de afgelopen twee jaren. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit geldt ook voor de Doopsgezinde Gemeente Gouda. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Verkorte staat van Baten en Lasten tbv ANBI

begroting rekening rekening
2020 2019 2018
 
Baten
 
Opbrengsten uit bezittingen €            400 €        500 €         320
Bijdragen gemeenteleden €         8.500 €     8.420 €   10.260
Subsidies en overige bijdragen van derden €            100 €         506 €         523
Totaal baten €       9.000 €      9.426 €     11.103
 
Lasten
Bijdrage aan de Federatie Gouda €         13.405 €     12.809 €    9.460
Bijdragen aan doopsgezinde instellingen en activiteiten €            900  €     1.145  €   1.027
Uitgaven aan diaconale doeleinden €             400 €         400 €      700
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €             800 €         270 €      250
Totaal lasten €         15.505 €     14.624 €  11.437
 
Resultaat (baten – lasten) €          6.505 €        5.198 €        64

Leden en belangstellenden van de gemeente betalen vrijwillig kerkelijke bijdragen. Jaarlijks ontvangen de leden en vrienden van de gemeente een brief waarin hun wordt gevraagd een bijdrage te storten.

Uit de afdrachten van de gemeente aan de Federatie verzorgt de Federatie de beloning en kostenvergoedingen van de predikant, gastpredikanten en de organist, de huur van de kerkruimte, thema-avonden, consumpties na de kerkdiensten en tijdens de thema-avonden, kerkelijke evenementen, etc. De afdracht aan de Federatie wordt jaarlijks bepaald in de Ledenvergadering van de gemeente op basis van gemaakte afspraken met de Federatie. Daarbij wordt een verdeelsleutel gehanteerd aan de hand van de ledentallen van de groeperingen die de Federatie vormen.

Jaarlijks betaalt de gemeente aan het landelijk bureau een afdracht waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal leden en belangstellenden in het boekjaar. Tevens draagt de gemeente af aan andere doopsgezinde organisaties en instellingen, zoals de Ring Zuidwest Nederland, het Doopsgezind Wereldwerk, de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk.

Diaconale uitgaven betreffen projecten in binnen- en buitenland die ten dele op eigen initiatief van de gemeente zijn geïnitieerd en ten dele op initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor secretariaat, administratie en de kostenvergoedingen van de leden der kerkenraad.