ANBI Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda

REMONSTRANTS GEREFORMEERDE GEMEENTE GOUDA E.O.

ANBI-Informatie

Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda eo
Telefoonnummer (facultatief): 0182399051
RSIN/Fiscaal nummer: 824145318
Website adres: www.federatiegouda.nl /remonstranten
E-mail: a.p.oosterling@planet.nl
Adres: p/a ’t Kerkestuk 97
Postcode: 2811 BE
Plaats: Reeuwijk
Postadres: ’t Kerkestuk 97
Postcode: 2811 BE
Plaats: Reeuwijk

De Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda eo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap en die participeert in de Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda, hierna te noemen “Federatie Gouda”.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. De gemeente voldoet aan de bovengenoemde bepalingen. De gemeente acht zich in staat het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden en beschikt via de koepel van Federatie Gouda over een passende ruimte.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda e.o.

Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 (zes) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De Remonstrantse kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging naar de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden. Uit de leden en vrienden wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering een kascommissie benoemt die de jaarrekening van het lopende jaar moet beoordelen en tijdens de volgende jaarvergadering verslag moet uitbrengen over zijn controle.

De kerkenraadsleden benoemen uit hun midden vertegenwoordigers die in het bestuur van Federatie Gouda de Remonstrantse belangen behartigen en aan de kerkenraad rapporteren over beslissingen die door het bestuur van Federatie Gouda worden genomen of worden overwogen.

Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Op de website van de Federatie Gouda staat het Beleidsplan 2017 van de Federatie Gouda, welke mede door de Remonstrantse Gemeente Gouda is opgesteld en wordt onderschreven.

Beloningsbeleid

De predikant van de Federatie, gastpredikanten en organisten werken in opdracht van de Federatie.

De leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor het Remonstrantse deel van Federatie Gouda. Het bestuur van Federatie Gouda heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de federatie. Het bestuur van Federatie Gouda bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en beslist in alle zaken van bestuur en beheer. Het bestuur van Federatie Gouda ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn of haar taak kwijt en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. Alle activiteiten worden genoemd op de website www.federatiegouda.nl . De specifieke Remonstrantse activiteiten zijn te vinden op www.federatiegouda.nl/remonstranten.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. De grootste post, die de afdracht aan Federatie Gouda betreft, is conform de meerjarenbegroting van Federatie Gouda, die door alle in de federatie deelnemende kerkelijke gemeenten is gefiatteerd.

Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2016 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen Rekening 2016 en Rekening 2015 geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de afgelopen twee jaren.

De ontvangsten en bestedingen voor 2015 en 2016 de begroting voor 2016 wijken niet sterk van elkaar af. Het enige opvallende verschil is dat het Landelijk Bureau in 2015 geen quota in rekening heeft gebracht en dat in de begroting 2016 dit beleid zou worden voortgezet. Het Bureau heeft ons echter laten weten dat in 2016 de quota niet in rekening zullen worden gebracht, mits het bedrag van de quota door de gemeente wordt besteed aan ledenwerving volgens een door het Bureau goedgekeurd plan.

Toelichting

Leden en vrienden van de gemeente betalen vrijwillig kerkelijke bijdragen. Jaarlijks ontvangen de leden en vrienden van de gemeente een brief waarin hun gevraagd wordt een bijdrage te storten.

Beschikbare fondsen en legaten worden alleen aangesproken ten behoeve van doelen die naar de mening van de kerkenraad voldoen aan de richtlijnen die door de schenkers aan donaties zijn gesteld.

Behalve kerkelijke bijdragen, ontvangt de gemeente donaties van personen die niet zijn geregistreerd bij Federatie Gouda en/of de Remonstrantse Broederschap. Als tegenprestatie geeft de kerkenraad elke donateur een abonnement op het periodiek orgaan van de Federatie.

In 2015 en 2016 is de betaling van de quota aan het Landelijk Bureau kwijtgescholden. In 2016 onder voorwaarde dat het vrijkomende bedrag besteed moest worden aan de werving van nieuwe leden en vrienden.

Uit de afdrachten van de kerkelijke gemeenten aan de Federatie verzorgt de Federatie de beloning en kostenvergoedingen van de predikant, gastpredikanten, de organisten, de sprekers op de gemeenteavonden,  de huur van de kerk, etc.

Jaarlijks betaalt de gemeente aan het landelijk bureau een afdracht waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal leden en vrienden in het boekjaar. Zoals hierboven staat vermeld is in 2015 dit bedrag kwijtgescholden en is in 2016 het bedrag overgeboekt naar een balanspost “Ledewerving”, waaruit de kosten voor ledenwerving zijn en zullen worden betaald.

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan de instelling Geloof en Samenleving (G&S) van de Remonstrantse Broederschap, die 2 % van de ontvangen kerkelijke bijdragen bedraagt.

Er is met het bestuur van Federatie Gouda afgesproken dat de Remonstrantse gemeente de bijdrage voor de P & O functionaris betaalt.

De post porti, drukwerk betreft gemaakte kosten voor drukken en verzenden van stukken voor de jaarvergadering voor de leden en vrienden.

De posten vergaderingen en diaconie betreft gedeclareerde onkosten voor het bezoek aan vergaderingen buiten de gemeente of andere declareerbare onkosten.

De post tijdschriften e.d. betreft grotendeels aanschafkosten van de jaarlijks door het landelijk bureau uitgegeven adresboeken ten behoeve van de leden van het bestuur .

In 2015 heeft de kerkenraad besloten gehoor te geven aan een oproep van de stichting EXIT geld te doneren voor de vertaling van een religieus boek in het Hongaars ten behoeve van Hongaars-talige predikanten. De donatie is gefinancierd uit een voor dit doel beschikbaar gesteld fonds.

Uit de post diversen/onvoorzien worden bloemstukken en geschenkjes voor jubilarissen betaald

Begroting Rekening Rekening
2016 2016 2015
Baten
Kerkelijke bijdragen 17.000 17.151 17.140
Fondsen en legaten 400
Rente 900 493 923
Donaties 215 211 276
Kwijtschelding quotum 1665
Totaal baten (a) 18.115 17.855 20.404
Lasten
Afdracht Federatie 16.800 16.800 16.400
Quotum Algemene Dienst Landelijk Bureau 1.665 1.665 1.665
P&O Functionaris Landelijk Bureau 750 750 750
Afdracht G&S (2% van kerkelijke bijdragen) 340 343 338
Porti, drukwerk 150 100 110
Vergaderingen 20
Diaconie 20
Tijdschriften e.d. 50 52  50
Bankkosten 120 125 119
Donatie Restauratiefonds Hoorn  € 400
Diversen / Onvoorzien 175 165 190
Totaal lasten (b) 20.090 20.001 20.022
Resultaat (a-b) -1.975 -2.144 + 382